CTA

dr Anna Przyborowska Tłumacz przysięgły języka niemieckiego z polsko-niemieckim wykształceniem prawniczym (wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości: TP/77/13).   

Specjalizacja tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia tekstów z zakresu bankowości, ekonomii i finansów, kompleksowa obsługa kancelarii prawnych i notarialnych, spółek, organizacji…   

Tłumaczenia Kancelaria tłumacza przysięgłego oferuje usługi językowe z zakresu języka niemieckiego dla przedsiębiorców, instytucji oraz klientów indywidualnych. Głównym obszarem…  

referencje
„Pani dr Anna Przy­bo­row­ska wyka­zuje dużą dba­łość o szcze­góły i popraw­ność ter­mi­no­lo­giczną przy przy­go­to­wa­niu prze­kła­dów. Pra­cuje z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem, kon­tak­tu­jąc się z auto­rami w celu wyja­śnie­nia poja­wia­ją­cych się nie­ja­sno­ści. Jej prze­kłady były odda­wane zawsze w usta­lo­nym terminie. Współ­praca z Panią dr Anną Przy­bo­row­ską speł­niła wszyst­kie nasze ocze­ki­wa­nia. Pole­camy jej usługi trans­la­tor­skie przede wszyst­kim ze względu na wysoką jakość tłu­ma­czeń oraz na facho­wość i sumien­ność…”   


szybki-pl-home